Splošni pogoji

1. člen - Uvodne določbe

S splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji) so opredeljeni pogoji prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb ter obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, kot kupcev, pri naročanju storitev in sklepanju pogodb za storitve. Na podlagi splošnih pogojev se stranki dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer DEPTA, Dejan Prasl s.p., prevozništvo EasyDrive.si (v nadaljevanju: EasyDrive.si), posreduje in organizira prevoze oseb, naročnik pa naroča in kupuje storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb.

2. člen - Opredelitev pojmov

Spletni portal EasyDrive.si je v lasti in upravljanju DEPTA, Dejan Prasl s.p. EasyDrive nastopa kot izvajalec lastnih prevozov, naročnik pa kot uporabnik prevoza oziroma kupec storitve. Naročnik je vsaka pogodbena stranka oz. naročnik storitve. Naročnik je hkrati tudi plačnik storitve. Naročnik prevoza koristi storitve skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. Posrednik je podjetje, ki je istočasno tudi naročnik, ki pa ni končni uporabnik storitve, ampak naroča storitev v imenu in za nekoga drugega. Posrednik je lahko turistična agencija, hotel, turistično-informacijski center ali druga pravna oseba. Drugi prevoznik je izvajalec prevoza, ki ga EasyDrive.si posreduje. Vsi drugi prevozniki, ki jih EasyDrive.si posreduje, so pogodbeno zavezani spoštovati splošne pogoje EasyDrive.si . Prevozna pogodba je pogodba, kjer se prevoznik zavezuje, da bo naročnika ali njegovega potnika prepeljal do določenega kraja, naročnik pa, da bo prevozniku plačal ustrezno prevoznino. Prevozna pogodba je sklenjena, ko potnik potrdi splošne pogoje na spletni strani oz. portalu EasyDrive.si in opravi nakup - plača naročeno storitev. Ura najkasnejšega prihoda je zadnja ura, ob kateri je EasyDrive.si dolžan naročnika najkasneje pripeljati in izkrcati na destinaciji. Ura najzgodnejšega odhoda je ura, ko je naročnik pripravljen na letališču za odhod.

3. člen - Prevozi in cena

Iskanje ponujenih vrst prevozov in cene, rezervacija, plačilo in potrditev poteka preko spletnega portala EasyDrive.si. V procesu rezervacije prevoza mora naročnik vpisati ali gre za enosmerni ali povraten prevoz, število oseb, datum prevoza in uro najkasnejšega prihoda ali uro najzgodnejšega odhoda, kar vse vpliva na ceno prevoza. Cena Skupnega prevoza je fiksna, cene Zasebnih prevozov pa se določijo glede na povpraševanje po določenem prevozu. V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder naročnik nadaljuje prevoz z letalskim ali drugačnim prevoznikom, je pomemben izračun ure najkasnejšega prihoda oz. ure najzgodnejšega odhoda v primeru povratka. Ta izračun mora naročnik opraviti sam in je zanj tudi v celoti odgovoren.

4. člen – Vrste prevozov

EasyDrive.si vam nudi naslednje tipe prevozov, odvisno od vaših zahtev in želja:

Zasebni prevoz pomeni, da gre za prevoz prilagojen naročilu in uram, ki jih želi naročnik in ki poteka od naslova vstopnega mesta do naslova na končni destinaciji po željah naročnika. Prevoz načrtujemo tako, da upoštevamo navedene podatke ura najkasnejšega prihoda ali ura najzgodnejšega odhoda. V primeru odpovedi s strani naročnika do 3 dni pred odhodom, se vplačan denar vrne naročniku v celoti. Dodatna ugodnost rezervacije Zasebnega prevoza je: vstop in izstop po želji na večih lokacijah.
Skupni prevoz je najugodnejši tip prevoza, ki ga nudimo naročnikom. Pri skupnih prevozih združujemo posamezna naročila večih naročnikov z enakimi relacijami in podobnimi urami. Zaradi združevanja naročil lahko pride do čakanja ter postankov na posameznih lokacijah (letališčih, železniških in avtobusnih postajah,…). Ura odhoda/prihoda se prilagaja potrebam naročnikov, ki so rezervirali prevoz. EasyDrive.si se vedno trudi združevati naročila tako, da prihaja do čim manjših odstopanj od želenih časov in s tem čim krajših čakalnih časov. Pri skupnem prevozu, so možne lokacije vstopa in izstopa točno določene. Za želeni vstop na drugih lokacijah prosimo, da to navedete v opombah.

5. člen – Odpoved prevoza s strani naročnika

V primeru odpovedi skupnega prevoza s strani naročnika se vplačani denar ne vrača. V naslednji primerih je možno vračilo v obliki dobropisa:

- Odpoved vsaj 5 dni pred prevozom -> 25% cene naročene storitve
- Odpoved vsaj 10 dni pred prevozom -> 50% cene naročene storitve
- Odpoved vsaj 15 dni pred prevozom -> 80% cene naročene storitve
- Odpoved več kot 21 dni pred prevozom -> 100% cene naročene storitve

Pri odpovedi manj kot 5 (pet) dni pred prevozom, se kupnina ne vrača.

6. člen – Obveznost plačila prevoza

EasyDrive omogoča tudi rezervacijo prevoza s plačilom po opravljeni storitvi. Za potrjeno rezervacijo v tem primeru se šteje potrjeno naročilo preko emaila, SMS sporočila, družabnih medijev (Facebook, Whatsapp, Viber,...) ali klica, kjer naročnik izrazi zahtevo, da bi plačal prevoz po opravljeni storitvi.
V kolikor naročnik rezervira prevoz na ta način in se potem prevoza ne udeleži, ali ga predčasno ne odpove (člen 5., člen 7.), je vseeno dolžan poravnati stroške prevoza v celoti. 
V določenih primerih lahko EasyDrive to plačilo upošteva tudi kot dobropis za prihodnje vožnje.

V primeru, da se potnik prevoza ne udeleži in prevoznik (EasyDrive) ugotovi, da je šlo za podvojeno rezervacijo (potnik je rezerviral prevoz pri večih različnih ponudnikih), se takšno naročilo šteje kot goljufija in se sankcionira na sledeč način:

a) plačilo najmanj dvojne kupnine v roku 24 ur od ugotovitve goljufije
b) v kolikor se to plačilo ne izvrši, se poda kazenska ovadba na pristojno sodišče. Vse stroške sodišča in postopka nosi naročnik.

7. člen – Oprostitev plačila

Ne glede na določbe v 5. in 6. členu, se lahko povrnejo naročniku stroški za rezervacijo prevoza, ki se ga ni udeležil, v višini do 100%.
- v primeru, da je šlo za napako pri rezervaciji. V tem primeru mora naročnik sporočiti napako v roku 12 ur od oddaje naročila.
- v primeru, da naročnik javi odpoved prevoza takoj ko izve, da se prevoza ne bo mogel udeležiti in EasyDrive uspe prodati sedež drugemu potniku
- ostali primeri, o katerih odloči EasyDrive
- v ostalih primerih se zaračuna administrativni strošek do 5 EUR, v kolikor gre za prestavitev prevoza na drug termin, ali do 10 EUR, v kolikor gre za odpoved prevoza.

Za povrnitev stroškov mora naročnik poslati obrazložitev o vzroku odpovedi po emailu ali SMS-u. O upravičenosti do povračila odloča EasyDrive. Odločitev EasyDrive je dokončna. Povračilo je možno izključno v obliki dobropisa.

8. člen - Rezervacija, plačilo in potrditev

Na portalu EasyDrive.si izpolnite obrazec Rezervacija, z vsemi potrebnimi podatki in podrobnostmi, ki jih zahteva sistem. Če ste posrednik morate vpisati mobilno telefonsko številko potnika v opombe. V primeru, da imate dodatne želje oz. vprašanja tudi to napišite v opombe. Ko so vsi podatki točno vpisani potrdite še splošne pogoje. EasyDrive.si ni dolžan nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s splošnimi pogoji poslovanja EasyDrive.si.
Po plačilu rezervacije je le-ta dokončno potrjena.

9. člen - Sklenitev pogodbe

S plačilom (razen v primerih, kot jih določa člen 6), je pogodba med EasyDrive.si in naročnikom sklenjena ter prevoz potrjen. EasyDrive.si se s tem zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani EasyDrive.si.

Odpoved prevoza s strani EasyDrive.si:
Načeloma odpoved s strani EasyDrive, ko je prevoz potrjen, NI MOŽNA.

Izjeme:
- v kolikor je šlo za naročilo preko spletne strani in je bilo plačilo izvedeno s kartico, si EasyDrive pridržuje pravico, da prevoz, v kolikor ga ne bo mogoče izvesti, odpove. Odpoved mora EasyDrive sporočiti naročniku v roku 24 ur od oddaje naročila.
- v kolikor je šlo za naročilo preko spletne strani in je prišlo pri rezervaciji do očitne napake sistema (rezervacija brez vstopnega in izstopnega mesta, rezervacija brez vseh podatkov o prevozu, rezervacija z nerealno ceno za določeno linijo,...), si EasyDrive pridržuje pravico, da prevoz odpove. Odpoved mora EasyDrive sporočiti naročniku v roku 24 ur od oddaje naročila.
- v kolikor EasyDrive iz različnih razlogov prevoza ne bo mogel zagotoviti, rezervacija pa je že bila plačana in s tem potrjena, se EasyDrive obvezuje, da bo zagotovil naročniku prevoz pri drugem ponudniku storitev pod istimi ali boljšimi pogoji, kot so bili dogovorjeni ob naročilu. Vse stroške rezervacije pri drugem prevozniku krije EasyDrive v celoti.

EasyDrive.si ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let brez spremstva ali pooblastila skrbnika in živali (brez spremstva in predhodne odobritve).

10. člen - Odpoved, sprememba ali zamuda s strani naročnika

Odpoved s povračilom vplačanega denarja je mogoča le v primeru Zasebnega prevoza, če naročnik obvesti EasyDrive.si o odpovedi vsaj 3 dni pred dogovorjenim pričetkom vožnje. V primeru odpovedi Skupinskega prevoza ni povrnitve vplačanega denarja (razen v primerih opisanih v členu 5 in 7), saj je prevoz kljub temu izveden zaradi drugih potnikov, ki so rezervirali prevoz. EasyDrive.si ne sodeluje z letalskimi in drugimi prevozniki, zato je pogodba o prevozu med naročnikom in EasyDrive.si neodvisna od letalskih in drugih prevoznikov, s katerimi ima naročnik tudi sklenjene pogodbe. V primeru daljših zamud letalskih in drugih prevoznikov EasyDrive.si ni dolžan čakati na naročnika in je, v takem primeru pogodba med EasyDrive.si in naročnikom odpovedana, pri čemer daljša zamuda pomeni dlje kot 15 minut od dogovorjene ure odhoda v primeru skupnega prevoza in dlje kot 30 minut od dogovorjene ure odhoda v primeru zasebnega prevoza. Pri zasebnem prevozu, po preteku 30q minutne zamude, potnike počakamo še največ 5 ur, pri čemer se vsaka začeta čakalna ura doplača, po ceni 10€/uro z vštetim DDV. Enako velja v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: sprememba prihoda letala na drugo letališče, kot je bilo rezervirano, zamuda letala zaradi napačno vpisane ure najkasnejšega prihoda ali ure najzgodnejšega odhoda.

V kolikor gre za zamujanje s strani potnika, ki ni povezano z zamudo letala/vlaka (oz. potnik ni sporočil točnih podatkov o letu – številka leta in ura pristanka), se potnika v primeru skupnega prevoza čaka največ 15 minut, v primeru zasebnega prevoza pa največ 45 minut. 

Pri Skupinskem prevozu je možno potnika, ki zamuja, tudi počakati, če se s tem strinjajo vsi ostali potniki. Doplačilo v tem primeru je 5 EUR za vsakih 30 minut čakanja.

Spremembe že vplačanih rezervacij za Skupne prevoze niso mogoče. V primeru odpovedi ni denarnega povračila, mogoče pa je pridobiti ugodnost v obliki popusta za novo rezervacijo, kot je opisano v členu 4.

Zgornje napisano velja v primeru, da potnik ni dokupil paketa EasyFlex ali EasySafe. V kolikor je potnik dokupil omenjena paketa (ali enega izmed njih), veljajo pogoji iz teh paketov, ki so opisani v točki 19 in 20.

11. člen - Izjeme

Ne glede na določila v členu 10 je možno, da zaradi vzrokov, opisanih v tem členu, EasyDrive ponudi naročniku brezplačen prevoz na naslednjem možnem prevozu. O tem odloča EasyDrive na podlagi podane prošnje s strani naročnika. Odločitev EasyDrive je dokončna.

12. člen - Obveščanje potnikov in informacije o prevozih

EasyDrive.si obvešča javnost o akcijskih cenah, novih relacijah, in drugih novostih preko občasnih e-poštnih sporočil, socialnih omrežij in spletnega portala EasyDrive.si.

Skupni prevoz
Obvestilo o vožnji se pošlje dva dneva pred vožnjo do 23:00 na mobilno telefonsko številko naročnika/potnika z vsemi podatki o vožnji. V kolikor je naročnik ob oddaji naročila vpisal tudi svoj email, se pošlje obvestilo tudi na email.
Zasebni prevoz
Točna ura odhoda je določena že takoj ob potrditvi prevoza, vsi ostali podatki pa se prav tako pošljejo dva dneva pred vožnjo do 23:00.

13. člen - Potek vožnje

Začetek vožnje je definiran s trenutkom, ko naročnik/potnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek. Na poteh krajših od 250 Km je predviden postanek 10 min, na daljših poteh pa 30 min. Prvi postanek na poti lahko določi voznik sam, vse ostale v dogovoru z naročniki/potniki. Ob prepogostih postankih na izrecno željo naročnikov/potnikov voznik ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi naročniki/potniki. V primeru Skupnega prevoza je mogoče, da se vozilo na poti ustavlja na drugih vstopnih ali izstopnih postajah ter posledično ne pelje po najbolj optimalni poti, kar pomeni daljše trajanje vožnje.

14. člen - Izredne prekinitve vožnje, zamude in odpoved s strani EasyDrive

Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere naročnik/potnik ne odgovarja, ima naročnik/potnik pravico:
- zahtevati, da ga EasyDrive.si z drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
- zahtevati da ga EasyDrive.si skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne prevoznino,
- odstopiti od pogodbe in zahtevati od EasyDrive.si vrnitev prevoznine.

EasyDrive.si se zavezuje, da v primeru, če je naročnik/potnik pravilno vpisal uro najkasnejšega prihoda, vendar pa zamudil nadaljnji prevoz zaradi prepoznega prihoda prevoza, ki ga organizira EasyDrive.si in za zamudo niso krive nepredvidljive okoliščine, na katere EasyDrive.si nima vpliva (okvara vozila in višja sila), niti ni kriva zahteva naročnika/potnika za večkratno ustavljanje, povrne naročniku/potniku stroške opravljenega prevoza. EasyDrive.si si pridržuje pravico do manjših odstopanj od najavljenih ur odhodov (do maksimalno 2 uri), ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov. Naročnik/potnik mora odškodninsko zahtevo, opredeljeno v tem členu najpozneje v 14-ih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan, poslati na email naslov EasyDrive.si.

- v primeru časovnega odstopanja prevoza od ponujenega čakalnega okna s strani prevoznika, se naročniku (potniku) vrne dobropis po naslednji lestvici:

a) do 30 minut dodatnega čakanja = 10% kupnine
b) 31-60 minut dodatnega čakanja = 15% kupnine
c) 61-90 minut dodatnega čakanja = 20% kupnine
d) 91-120 minut dodatnega čakanja = 25% kupnine
e) 121-240 minut dodatnega čakanja = 35% kupnine
f) več kot 240 minut dodatnega čakanja = 50% kupnine

15. člen - Okvara vozila in višja sila

V primeru okvare vozila se EasyDrive.si obvezuje priskrbeti nadomestni prevoz. Če nadomestno vozilo ni možno priskrbeti v roku 3 ur od prekinitve vožnje zaradi okvare, naročniku/potniku EasyDrive.si povrne stroške prevoza/storitve v celoti. Naročnik/potnik v primeru okvare vozila do povrnitve drugih stroškov kot navedenih ali odškodnine ni upravičen. V primeru prekinitve prevoza zaradi višje sile (zastoji na cesti, slabe vremenske razmere, ipd.), in ko takojšnje nadaljevanje vožnje ni možno, EasyDrive.si ne odgovarja za nastalo škodo, niti ne povrne vplačanega denarja za prevoz.

16. člen - Varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem potnikov v vozilu

Vsa vozila, ki jih za prevoze uporablja EasyDrive.si, imajo licenco za prevoz potnikov in so ustrezno zavarovana ter pregledana, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Nezgodno zavarovanje naročnikov/potnikov je vključeno v ceno prevoza. Dodatne dolžnosti vozniku nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov, ki bi lahko njim samim ali drugim potnikom lahko povzročilo telesne poškodbe, mora voznik takoj prekiniti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje poskrbeti za varnost ostalih potnikov in vozila. Potnik v vozilu med vožnjo ne sme odpirati vrat, metati predmetov v vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opremo oziroma onesnaževati ali kakorkoli poškodovati vozilo ali lastnino ostalih potnikov. Za škodo povzročeno zaradi kršitve te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. V vozilo ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda ostalim potnikom, njihovi lastnini in stvarem ter škoda na vozilu.

V avtomobilu se lahko jé izključno z dovoljenjem voznika! V kolikor potnik za sabo ne počisti in bo zaradi tega potrebno čiščenje avtomobila, mu bo izstavljen račun za čiščenje v višini 10 EUR za običajno čiščenje vozila ter 45 EUR, v kolikor bo potrebno globinsko čiščenje sedežev.

17. člen - Izključitev potnika iz prevoza

Prevoznik/voznik ni dolžan za prevoz sprejeti osebo, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo prevozniku/vozniku onemogočila, oziroma ovirala izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. Prevoznik/voznik sme, ne da bi mu moral vrniti prevoznino, iz prevoza izključiti potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje ostale potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru. Prevoznik/voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora iz vozila odstraniti osebo, ki je nasilna, nadležna ali žaljiva do drugih potnikov, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo in potnike, oz. če želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi. Prevoznik/voznik sme tudi zavrniti potnika, za katerega upravičeno sumi, da je pod vplivom alkohola ali nedovoljenih substanc.

18. člen – Prtljaga

Naročnik/potnik je upravičen do 2 kosov prtljage v skupni teži do 35 kg in ene manjše ročne prtljage. Če teža ali dimenzije prtljage presegajo navedene vrednosti in voznik nima dovolj prostora v vozilu, sme voznik zavrniti prevoz takšne prtljage brez povračila kakršnihkoli stroškov. Vsa prtljaga mora biti ustrezno zapakirana, da se ne umaže ali poškoduje prtljage drugih potnikov oziroma vozila.

V primeru, da želi naročnik prepeljati več kosov prtljage, mora to pri naročilu zapisati. V primeru, da ob rezervaciji dodatna prtljaga ni navedena in doplačana ali je neprimerno in neustrezno zapakirana, sme voznik prevoz takšne prtljage zavrniti, če v vozilu ni prostora primernega za varen prevoz potnikov in prtljage. V vozilo ni nikakor dovoljeno vnašanje in prevažanje kakršnihkoli nevarnih snovi in predmetov. Voznik in EasyDrive.si ne odgovarjata za osebne stvari izgubljene ali pozabljene v vozilu. V kolikor menite, da ste v vozilu kaj izgubili ali pozabili nam to sporočite na naš email naslov.

19. člen - PAKET EASY FLEX

Pogoji naročila
- Naročilo paketa EasyFlex mora biti narejeno istočasno ob oddaji naročila. Naknadno dodajanje paketa ni možno v nobenem primeru.
- Naročilo mora biti oddano vsaj 5 dni pred prevozom. V primeru kasnejšega naročila opcije EasyFlex več ni možno dodati.
- Potnik mora takoj, ko izve za spremenjeno uro ali dan potovanja, o tem obvestiti podjetje EasyDrive. Obvestilo mora poslati na email: info@easydrive.si

 Obveza EasyDrive
- S sklenitvijo paketa EasyFlex je potnik upravičen do brezplačne zamenjave datuma ali ure potovanja, v kolikor to sporoči podjetju EasyDrive vsaj 84 ur pred pričetkom prvotno rezerviranega potovanja. Kot dokazilo mora priložiti spremenjeno letalsko karto, oz. email s strani letalskega prevoznika, ali agencije, preko katere je bila letalska karta rezervirana, iz katerega je razvidno, da je prišlo do spremembe, ali odpovedi leta.
- V primeru, da je letalski prevoz odpovedan in potnik prevoza ne bo potreboval, se potniku celotna kupnina vrne na njegov EasyDrive račun v obliki dobropisa. Dobropis časovno ni omejen.

Izjeme
- V kolikor pride do zamenjave odhodnega letališča, EasyDrive lahko ponudi nadomestni prevoz samo v okviru svojih že razpisanih prevozov. V kolikor nima ustreznega prevoza, nadomestnega prevoza ni dolžan izvesti. Že vplačana kupnina (brez kupnine za paket EasyFlex) se vrne potniku na njegov EasyDrive račun v obliki dobropisa. Dobropis časovno ni omejen.

Ostala določila
- V kolikor je naročnik paketa EasyFlex skupina večih potnikov, je možno, da bodo potniki potovali pri nadomestnem prevozu v ločenih vozilih.
- Pri nakupu paketa EasyFlex v nobenem primeru ni možno kakršnokoli izplačilo denarja. Prevoznik zagotavlja zgolj nadomestne storitve, kot je to definirano v teh splošnih pogojih.
- Če potnik zavrne katerokoli ponujeno nadomestno storitev, se s tem istočasno strinja, da je pogodba o naročilu EasyFlex paketa razvezana. Že vplačani znesek se smatra kot opravljeno storitev posredovanja in vračilo kupnine ni možno. Podjetje EasyDrive tako do potnika preko te pogodbe nima več nobenih obveznosti in tudi ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi zaradi tega lahko nastala.

20. člen - PAKET EASY SAFE

Pogoji naročila
- naročilo mora biti opravljeno tako, da zagotavlja dovolj časa za prijavo potnika na letališču pri odhodnem letu, oziroma prevzem prtljage in pravočasen prihod na zbirno mesto po pristanku na letališču. Pri povratnem prevozu mora naročnik obvezno tudi navesti številko leta, ali vnesti podatek od kod prileti.
- Naročilo paketa EasySafe mora biti narejeno istočasno ob oddaji naročila. Izjemoma se lahko paket EasySafe doda naknadno, a minimalno 4 (štiri) dneve pred začetkom prvega prevoza.
- Potnik mora takoj, ko izve za spremenjeno uro ali dan potovanja, o tem obvestiti podjetje EasyDrive. Obvestiti mora voznika, kateri bi naj potnika prepeljal (v kolikor je potnik te podatke že prejel), ali poslati email na: info@easydrive.si

 Obveza EasyDrive

- V primeru da potnik zamudi letalski prevoz zaradi zamude prevoza, ki jo je povzročil nepričakovan dogodek, bo EasyDrive potniku, ki ima sklenjen paket EasySafe uredil novo nadomestno karto do letališča, kamor je bil potnik namenjen (velja samo za povezane lete). Vse stroške nakupa letalske karte krije EasyDrive.
- V primeru, da ima povratni let zamudo in bo potnik zaradi tega posledično zamudil EasyDrive prevoz, EasyDrive potniku priskrbi nov, brezplačen prevoz do njegove izstopne lokacije.
- Nadomestni prevoz velja za relacijo, ki je bila sklenjena ob naročilu. V primeru spremembe prihodnega ali odhodnega letališča, naročnik in EasyDrive uskladita možnosti izvedbe prevoza preko maila.
- V primeru, da je letalski prevoz odpovedan in potnik prevoza ne bo potreboval, se potniku celotna kupnina (brez kupnine za paket EasySafe) vrne na njegov EasyDrive račun v obliki dobropisa. Dobropis časovno ni omejen.

Izjeme
- EasySafe ne pokriva stroškov nakupa nove letalske karte v kolikor pride do zamude prevozov zaradi terorističnih dejanj, civilnih nemirov, begunske ali podobne humanitarne krize, oboroženih spopadov, izgredov ali primerov naravnih nesreč, ki povzročijo širše probleme  v letalskem ali cestnem prevozu.
- V kolikor prevoznik pripelje potnika na letališče do ure najpoznejšega prihoda, ki je bila zabeležena pri naročilu, a potnik kljub temu zamudi letalo (zaradi lastne malomarnosti ali zaradi prekratkega časovnega okna, ki ga je potnik izbral pri oddaji naročila), potnik ne more uveljavljati ugodnosti iz paketa EasySafe.
- Paketa EasySafe potnik ne more uveljavljati, v kolikor je podal napačne ali nepopolne podatke o letu (TOČNA ura odhoda ali pristanka letala ter številka leta)
- Potnik ne more uveljavljati paketa EasySafe v kolikor je zamudil povratni prevoz zaradi letaliških ali obmejnih organov (recimo kontrola potnih listin).
- Nakup paketa je dovoljen tudi kasneje, kot je bilo oddano naročilo za prevoz (a najmanj 4 dneve pred prvim prevozom), razen v primeru, da je potnik že prejel informacijo s strani letalskega prevoznika, da je njegov let prestavljen ali ima zamudo – v tem primeru se šteje to naročilo kot zloraba, oz. goljufija. Šteje se, da v tem primeru pogodba med prevoznikom in potnikom ni sklenjena, kupnina pa se šteje za pogodbeno kazen, ki jo nosi potnik in se skladno z navedenim ne vrača.
- Paketa EasySafe potnik ne more uveljavljati, v kolikor je prišlo do zamude prevoza ali leta zaradi malomarnosti ali naklepa potnika.
- V kolikor potnik pri poti na letališče zamuja pri vstopu ali želi kasnejši odhod, kot je to predlagal EasyDrive, določila iz paketa EasySafe ne veljajo in potnik ni upravičen do nadomestil v primeru zamude letala.
- V kolikor potnik zamudi pri povratni poti let (in posledično s tem EasyDrive prevoz iz letališča do izstopne destinacije) zaradi zamude leta po lastni krivdi, ali zaradi zamude prevoza na letališče, se to ne šteje pod pogoje EasySafe in podjetje EasyDrive ne nosi nobene odgovornosti za ureditev nadomestnega prevoza potniku. Paket EasySafe pokriva izključno nadomestni prevoz iz letališča do končne destinacije v primeru, ko je za zamudo ali odpovedan let kriv letalski prevoznik.
- V kolikor ima potnik več letov, se krije izključno strošek nakupa kart povezanih letov. V kolikor leti niso povezani, se krije samo strošek letalske karte do 1. destinacije.

Ostala določila
- V kolikor je naročnik paketa EasySafe skupina večih potnikov, je možno, da bodo potniki potovali pri nadomestnem prevozu v ločenih vozilih.
- Pri nakupu paketa EasySafe v nobenem primeru ni možno kakršnokoli izplačilo denarja. Prevoznik zagotavlja zgolj nadomestne storitve, kot je to definirano v teh splošnih pogojih.
- Če potnik zavrne katerokoli ponujeno nadomestno storitev, se s tem istočasno strinja, da je pogodba o naročilu EasySafe paketa razvezana. Že vplačani znesek se smatra kot opravljeno storitev posredovanja in vračilo kupnine ni možno. Podjetje EasyDrive tako do potnika preko te pogodbe nima več nobenih obveznosti in tudi ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi zaradi tega lahko nastala.
- Potnik, ki je kupil paket EasySafe ima paket EasyFlex že vključen v ceni.

 

21. člen - Poslovna tajnost

EasyDrive.si vse podatke in informacije v zvezi s sklenjenimi pogodbami ali v zvezi z izvrševanjem le-teh obravnava kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam.

22. člen - Varovanje osebnih podatkov

Naročnik/potnik pooblašča EasyDrive.si ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki EasyDrive.si. EasyDrive.si se zavezuje, da bo vse osebne podatke naročnikov/potnikov varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

23. člen - Pritožbe NAROČNIKOV/potnikov

Naročnik/potnik se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda naročnik/potnik pisno na naslov sedeža družbe DEPTA, Dejan Prasl s.p., Cankova 36b, 9261 Cankova, najkasneje v 14 dneh od opravljenega prevoza. EasyDrive.si se na pritožbo potnika odzove v 8-ih dneh po njenem prejemu.

24. člen - Končne določbe

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati vsa morebitna nesoglasja. V primeru, da to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Murski Soboti. Pristojna je le različica dokumenta v slovenskem jeziku.

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo dne 1.12.2016. Cankova, 1.12.2016

DEPTA, Dejan Prasl s.p.